Sender vedtak om energieierskap til departementet

Fylkestingets vedtak om eierskapet i Østfold Energi sendes til Kommunal – og moderniseringsdepartementet for en lovlighetskontroll.

Klikk for stort bildeENERGISK: Energi-saken sto igjen på fylkestingets agenda 12. august. ARKIVFOTO: Hallvard Mørk Tvete

– Når det stilles spørsmål ved om fylkestinget har fattet et lovlig vedtak eller ikke, så er det departementet som skal avgjøre det, sier fylkesordfører Ole Haabeth etter det ekstraordinære møte i fylkestinget 12. august.

Her bestemte fylkespolitikerne at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal avgjøre om det tidligere vedtaket fylkestinget har fattet i saken om eierskapet i Østfold Energi er lovlig.

Les også: Overdrar halvparten av sine energiaksjer til kommunene innen 12 år

Det er seks representanter fra Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne som har fremmet krav om en såkalt lovlighetskontroll på vedtaket.

Disse er Roar Lund (H), Monica Carmen Gåsvatn (H), Rolf Sigmund Klerud (H), Erik Skauen (MDG), Amelia Kristine Aune (V) og Tor Prøitz (H).

– Jeg er fornøyd med at vi nå får dette vedtaket som sikrer en lovlighetskontroll, sa Høyres Tor Prøitz i debatten i fylkestinget..

Gir bort litt nå, resten om 12 år

Det er som kjent i forbindelse med regionreformen at debatten om fylkeskommunens eierpost i energiselskapet har pågått i lang tid. Spørsmålet må avklares før 1. januar 2020 - datoen da fylkeskommunene Østfold, Buskerud og Akershus blir til Viken fylkeskommune.

I juni 2019 fattet fylkestinget – i kortversjon - følgende vedtak:

Fylkeskommunen overfører halvparten av sine energiaksjer i Østfold Energi til de 13 eierkommunene i Østfold. 10 prosent av disse gis bort før 1.januar. 30 prosent overdras så om 12 år, samtidig som det gis opsjon på kjøp av ytterligere 10 prosent. Da vil Viken fylkeskommune sitte igjen med 25 prosent av eieraksjene i Østfold Energi.

Uenige om det får konsekvenser for framtidige investeringer

Vedtaket ble fattet med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiets stemmer. Partiene mener vedtaket sikrer at Østfold fylkeskommune har - i tråd med føringene fra fellesnemnda for Viken - en økonomiplan i balanse og at alle vedtatte fremtidige investeringer kan gå som planlagt.

Dette er Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønnes representanter uenig i. Partiene viser blant annet til at fellesnemnda for Viken har – for at planlagte investeringer kan gjennomføres - forutsatt at verken Akershus, Buskerud eller Østfold gjør økonomiske disposisjoner som svekker det nye fylkets økonomi. De seks representantene fra Høyre, Venstre og Miljøpartiet De Grønne stiller spørsmål ved om fylkestingets vedtak gjør nettopp dette, og derfor kan være ulovlig, i henhold til blant annet inndelingsloven. 

Klikk for stort bildeØNSKER KONTROLL: Monica Carmen Gåsvatn og Tor Prøitz fra Høyre er blant dem som stiller seg bak kravet om lovlighetskontroll. Til venstre: Simen Nord, gruppeleder i Høyre. ARKIVFOTO: Hallvard Mørk Tvete

Les også: Investeringsplaner må vurderes på nytt dersom energiaksjer gis bort til kommunene

Nå skal altså Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjøre dette spørsmålet.

Dette er vedtaket

Vedtaket fattet i fylkestinget 12. august lyder dermed slik.

  1. Fylkestinget opprettholder sitt vedtak i sak 58/2019 fattet i møtet 20.06.2019.
  2. Kravet om kontroll av vedtakets lovlighet oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet til behandling.
  3. Arbeidet med å lage forslag til avtale med kommunene igangsettes, og Østfold Energi bes om å formelt avklare de konsesjonsrettslige forholdene med Olje- og energidepartementet.

Hele saken fylkestinget behandlet 12. august kan leses her

Faktaboks

  • Kommuneloven § 59 åpner for at tre eller flere medlemmer av fylkestinget sammen kan bringe avgjørelser truffet av fylkestinget inn for departementet til lovlighetskontroll, for øvrig på linje med avgjørelser fra annet folkevalgt organ eller fra administrasjonen.
  • Krav om lovlighetskontroll av et fylkestingsvedtak må fremsettes overfor fylkestinget, som tar stilling til om vedtaket skal fastholdes eller ikke.
  • Hvis fylkestinget fastholder vedtaket, går det videre til departementet til lovlighetskontroll.